A sobranigues hi ha diversos llocs d’interes:

Un dels llocs més interesant de veure són: la capella de Sant Pere de Sobrànigues, la passera de Sobrànigues-Flaça, la Plaça nova.